Červený kvítek

Paní učitelka Bc. Veronika Dítětová

Paní učitelka  Ilona Olovská

Paní asistentka Dita Machovcová


 

Třídu Červený kvítek navštěvují děti zpravidla starší – děti předškolní a děti s odkladem školní docházky. V této třídě vše směřujeme k přípravě dětí na školu. Při logopedii se intenzivně věnujeme rozvoji všech jazykových rovit, správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Děti by měly být schopné vyjádřit své myšlenky, popovídat o obrázku, umět převyprávět krátký příběh, zapamatovat si říkanky, písničky. Paní učitelky vedou děti k samostatnosti jak v oblasti sebeobsluhy a hygieny, tak v oblasti rozumového vývoje. Podporujeme tělesnou  zdatnost a obratnost. Děti během školního roku provází sokolík Pepík, který spolu s dětmi cvičí v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

Při výchovně vzdělávacích činnostech pracujeme s prvky Metody dobrého startu. Tato metoda sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech. Nositelem děje je píseň, od které se odvíjí příběh a pohyb. Každá píseň má svůj grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem. Lateralizace ruky, motorická a senzorická koordinace, manuální zručnost, ovládání mluvidel – to vše se vyvíjí postupně. Završením celého cvičení je reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dětí.