Spolek přátel dětí s vadami řeči

STANOVY

Název Spolek přátel dětí s vadami řeči

Sídlo Mateřská škola logopedická Kvítek, Brněnská 268, Hradec Králové, 500 06

 

Spolek přátel dětí s vadami řeči je samosprávným a dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a práci školy.

Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy a jiných organizacích. Je nepolitickou organizací, zastupující zájmy dětí a rodičů.

Statutárním orgánem, který jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a činí veškeré právní úkony související, je pověřený člen Rady spolku přátel. K těmto úkonům lze zmocnit i jiného člena Rady spolku.

Cíle spolku a jeho činnost

Činnost Spolku je zaměřena na prohloubení spolupráce rodiny, veřejnosti a školy při výchově a vzdělávání dětí s vadami řeči. Spolek předkládá podněty pro práci s dětmi a pomáhá vytvářet optimální podmínky pro pobyt dětí v mateřské škole. Aktivně se podílí na zlepšování prostředí mateřské školy.

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

  • schválila případné změny stanov
  • zvolila nejméně tříčlennou Radu spolku a případně tuto Radu odvolala
  • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodařní za předcházející období
  • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně
  • vyloučila člena za hrubé porušování stanov

Zásady hospodaření

Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary, výnosy z akcí. 
Výdaje jsou určeny na zlepšení vybavení školy, na zakoupení dárků pro děti, na různé akce během školního roku.
Z příspěvku rodičů lze hradit i osobní asistenci dětem, usoudí-li nejvyšší orgán, že je zabezpečení asistence nutné.
Výši příspěvku si rodiče schválí při úvodní schůzi Spolku (začátek školního roku).

 

Předseda Spolku – p. 

Jednatel – pí. Mgr. M. Sedláčková

Pokladník – pí. P. Troníčková