Předškoláci

Vážení rodiče předškolních dětí,

zápis dětí do 1. tříd se bude konat v době od 1. dubna – 30.  dubna. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín  stanoví ředitel školy pro školní rok 2024/2025. K zápisu pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024 – tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a dále děti s odkladem školní docházky (OŠD).

K zápisu potřebujete:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Cestovní pas a povolení k pobytu (v případě cizinců mimo EU)
 • Pokud mělo dítě v loňském roce odklad školní docházky, tak Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Odklad školní docházky:

Pokud uvažujete o OŠD pro vaše dítko je potřeba mít k zápisu:

 • vyplněnou žádost od zákonných zástupců (od školy kam se chystáte – sledujte webové stránky školy, kam se chystáte)
 • odborné posouzení školského poradenského zařízení (připraví SPC)
 • odborné posouzení pediatra nebo odborné posouzení klinického psychologa

V případě OŠD je potřeba odevzdat do mateřské školy do 30. 5. 2024 vyjádření školského poradenského zařízení, vyjádření dětského lékaře a Rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok ze ZŠ, kde jste byli u zápisu. Konečné rozhodnutí o OŠD je na rodičích.

Na přelomu února a března, o přesném termínu budete informováni, proběhnou pro nahlášené předškolní děti v naší mateřské škole testy školní zralosti. Pracovnice SPC Logáček přijde k nám do mateřské školy. S rodiči poté zkonzultuje výsledky testů, odpoví na Vaše dotazy.

 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phphttps://


 

Informace pro rodiče předškolních dětí

   Nástup na základní školu bývá pro děti i rodinu velkou změnou. Děti se v novém prostředí najednou musí spoléhat samy na sebe. Jsou v novém prostředí, v novém kolektivu a čekají je každodenní povinnosti. Děti by měly být na školu dobře připraveny, měly by být na školu zralé. Poslední rok v mateřské škole směřujeme k tomu, aby děti přechod mezi školkou a základní školou zvládly co nejlépe. Rodiče mají možnost využít služeb školského poradenského zařízení (SPC Logáček) a dětem nechat vyšetřit školní zralost. Pokud si rodiče nejsou jisti, zda dítě dát do školy, či počkat ještě rok, toto vyšetření určitě pomůže v rozhodování. Kromě zralosti rozumové je stejně důležitá zralost osobní a sociální.

Děti by měly zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu, spolupracovat, zvládat případný neúspěch, umět se podřídit, ale také přiměřeně prosadit. Důležité je udržení pozornosti, práci plánovat, mít snahu úkoly dokončit. Být samostatné při sebeobsluze, hygieně, umět si zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip. Zvládat základní společenské návyky – pozdravit, poprosit, poděkovat, umět se omluvit.

Budoucí školák by měl být tělesně zdatný a dostatečně obratný. Rodiče by měli vést děti k pohybu a k radosti z pohybu, vytvořit dětem prostor pro spontánní pohybovou činnost.

Děti by měly před vstupem do 1. třídy zvládnout kotoul vpřed, poskoky na jedné noze, skákání přes švihadlo, přeskočení překážky, seskok na nižší plochu, chytání a házení míče, vedení míče, kopání. 

Dostatečně by měly být u budoucího prvňáčka rozvinuty jenmná motorika a grafomotorika. Děti by měly spárvně držet tužku, nakreslit jednoduchý obrázek na dané téma, napodobit geometrické obrazce, umět postřehnout detaily a drobné rozdíly na obrázku.

Velmi důležitá je kvalita řečového projevu, správná výslovnost a schopnost vyjádřit slovy své myšlenky. Povyprávět krátký příběh, popsat obrázek, určit první a poslední hlásku ve slově, rytmizovat, napočítat do pěti.

 

Souhrn činností, kterým bychom se měli věnovat před nástupem do 1. třídy:

 • jasná a přesná výslovnost
 • pozorné naslouchání předčítaným pohádkám, příběhům
 • vhodná reakce na zadaný úkol
 • soustředěnost při plnění úkolu
 • dokončení započaté práce, dohrání započaté hry
 • uklízení hraček, pastelek, talíře, hrnečku,….
 • vnímání a pozorování okolního světa (změny v přírodě, zvířata, rostliny,…)
 • pozdravení, poděkování, poprosení
 • dodržování pravidelného režimu, dostačný spánek
 • umět znát své jmého, příjmení, adresu, jména rodičů a sourozenců
 • samostatné převlékání, hygiena (používat WC, umět se vysmrkat,..)
 • bezpečně znát barvy, kreslit pastelkami, vodovkami, stříhat
 • zpívat písničky, recitovat básničky, říkanky